نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹
fr_head
برچسب ها - ب ام و سری 1
fr_head
برچسب: ب ام و سری 1
پدال نی1515">وز - یکی از ت1515">ولیدات متفا1515">وت گریت 1515">وال 1515">به... زیرمجم1515">وعه این کمپانی 1515">با ن1515">ام 1515">وِی wey مر1515">ب1515">وط می ش1515">ود... خط ت1515">ولید wey در 1515">واقع ش1515">امل شاسی 1515">بلندهای ل1515">وکس یا... 1515">بهتر 1515">بگ1515">وئیم "1515">باکیفیت تر" این خ1515">ودر1515">وساز چینی می ش1515">ود ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز - یکی از ت1515">ولیدات متفا1515">وت گریت... 1515">وال 1515">به زیرمجم1515">وعه این کمپانی 1515">با ن1515">ام 1515">وِی wey مر1515">ب1515">وط... می ش1515">ود خط ت1515">ولید wey در 1515">واقع ش1515">امل شاسی 1515">بلندهای... ل1515">وکس یا 1515">بهتر 1515">بگ1515">وئیم "1515">باکیفیت تر" این خ1515">ودر1515">وساز چینی می...
کد خبر: ۱۰۸۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


خشن و مدرن‌تر از قبل
پدال نی1515">وز رنگ چرم فضای داخلی 1515">و صندلی ها 1515">با... زمینه داش1515">ب1515">ورد هماهنگی داشته 1515">و د1515">وخت های درشت 1515">بخیه ای... ر1515">و صندلی ها دیده می ش1515">ود...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">ب 1515">ام 1515">و در تا1515">بستان سال... گذشته تست های 1515">ویژه خ1515">ودر1515">وی "ک1515">وچک 1515">و پ1515">ویا" خ1515">ود را... ر1515">وی نسخه x1 اجرایی 1515">و اینک از یک مدل تم1515">ام... عیار آن ر1515">ونمایی کرده است 1515">به گزارش "م1515">وت1515">ور1" درست پس...
کد خبر: ۱۰۵۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


پدال نی1515">وز-در سال ۲۰۰۹ 1515">ب1515">ود که شاهد ت1515">ولید یک خ1515">ودر1515">وی... شاسی 1515">بلند ل1515">وکس از شرکت 1515">ب 1515">ام 1515">و تحت عن1515">وان... 1515">ب 1515">ام 1515">و x۱ 1515">ب1515">ودیم که 1515">به خ1515">و1515">بی ت1515">وانست 1515">بازار... خرید 1515">و فر1515">وش خ1515">ودر1515">وهای شاسی 1515">بلند را تحت تأثیر قرار...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز-در سال ۲۰۰۹ 1515">ب1515">ود که شاهد ت1515">ولید... یک خ1515">ودر1515">وی شاسی 1515">بلند ل1515">وکس از شرکت 1515">ب 1515">ام 1515">و... تحت عن1515">وان 1515">ب 1515">ام 1515">و x۱ 1515">ب1515">ودیم که 1515">به خ1515">و1515">بی... ت1515">وانست 1515">بازار خرید 1515">و فر1515">وش خ1515">ودر1515">وهای شاسی 1515">بلند را تحت...
کد خبر: ۱۰۳۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


خبرهای ترافیکی نوروز (۷۳)
پدال نی1515">وز- در ش1515">بانه ر1515">وز گذشته کل تردد ث1515">بت شده... در مح1515">ورهای 1515">بر1515">ون شهری نس1515">بت 1515">به ر1515">وز ق1515">بل ۱۳ ۵...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از 1515">باشگاه خ1515">برنگاران تصا1515">ویر... دریافتی از د1515">ور1515">بین های نظارتی س1515">امانه های تردد شمار 1515">و... گشت های شع1515">ب راهداری سراسر کش1515">ور در حال حاضر 1515">به... استثنای مح1515">ور های مسد1515">ود 1515">و ممن1515">وع زیر ما1515">بقی مح1515">ور های...
کد خبر: ۱۰۱۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۲


پدال نی1515">و در ش1515">بانه ر1515">وز گذشته کل تردد ث1515">بت شده... 1515">براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۴ تردد شمار فعال در... مح1515">ورهای 1515">بر1515">ون شهری نس1515">بت 1515">به ر1515">وز ق1515">بل ۱۴ درصد کاهش...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از تسنیم مرکز مدیریت... راه های کش1515">ور اعل1515">ام کرد 1515">بر اساس تصا1515">ویر دریافتی از... د1515">ور1515">بین های نظارتی س1515">امانه های تردد شمار 1515">و گشت های... شع1515">ب راهداری سراسر کش1515">ور در حال حاضر 1515">به استثنای مح1515">ورهای...
کد خبر: ۱۰۱۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶


پدال نی1515">وز سازمان راهداری 1515">و حمل 1515">ونقل جاده ای 1515">با... اعل1515">ام کاهش ۱۰ درصدی ترددها طی ۲۴ ساعت گذشته جزئیات... محد1515">ودیت ترافیکی جاده های کش1515">ور تا ۱۷ فر1515">وردین را اعل1515">ام...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز طی ش1515">بانه ر1515">وز گذشته کل تردد... ث1515">بت شده 1515">براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2284 تردد شمار... فعال در مح1515">ورهای 1515">بر1515">ون شهری نس1515">بت 1515">به ر1515">وز ق1515">بل 9... 9 درصد کاهش را نشان می دهد 1515">براساس تصا1515">ویر دریافتی...
کد خبر: ۱۰۱۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۳


پدال نی1515">وز- طی ش1515">بانه ر1515">وز گذشته کل تردد ث1515">بت شده... 1515">براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۴ تردد شمار فعال در... مح1515">ورهای 1515">بر1515">ون شهری نس1515">بت 1515">به ر1515">وز ق1515">بل ۹ ۹ درصد...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از فارس 1515">براساس تصا1515">ویر... دریافتی از د1515">ور1515">بین های نظارتی س1515">امانه های تردد شمار 1515">و... گشت های شع1515">ب راهداری سراسر کش1515">ور در حال حاضر 1515">به... استثنای مح1515">ورهای مسد1515">ود 1515">و ممن1515">وع زیر ما1515">بقی مح1515">ورهای م1515">واصلاتی کش1515">ور...
کد خبر: ۱۰۱۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


خبرهای ترافیکی نوروز(۶)
پدال نی1515">وز- مرکز مدیریت راه ها تردد در ۱۷ مح1515">ور... از راههای کش1515">ور را 1515">به دلیل مداخلات ج1515">وی ممن1515">وع اعل1515">ام...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از فارس مرکز مدیریت... راه های کش1515">ور 1515">و 1515">براساس 1515">براساس تصا1515">ویر دریافتی از د1515">ور1515">بین... های نظارتی س1515">امانه های تردد شمار 1515">و گشت های شع1515">ب... راهداری سراسر کش1515">ور در حال حاضر 1515">به استثنای مح1515">ورهای مسد1515">ود...
کد خبر: ۱۰۱۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹


پدال نی1515">وز -1515">ب 1515">ام 1515">و در صدد معرفی نسل جدیدی... از خ1515">ودر1515">وهای هاچ1515">بک 1515">و جمع 1515">و ج1515">ور 1515">سری ۱ است... خ1515">ودر1515">ویی که متفا1515">وت از نسل های ق1515">بل 1515">و 1515">بد1515">ون پلت... فرم دیفرانسیل عق1515">ب ارائه خ1515">واهد شد ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز -1515">ب 1515">ام 1515">و در صدد معرفی... نسل جدیدی از خ1515">ودر1515">وهای هاچ 1515">بک 1515">و جمع 1515">و ج1515">ور... 1515">سری ۱ است خ1515">ودر1515">ویی که متفا1515">وت از نسل های ق1515">بل... 1515">و 1515">بد1515">ون پلت فرم دیفرانسیل عق1515">ب ارائه خ1515">واهد شد 1515">به...
کد خبر: ۱۰۱۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳


پدال نی1515">وز جایگزین های v40 از پلت فرم های جدید... cma ت1515">وسعه یافته ت1515">وسط کمپانی جیلی 1515">بهره می 1515">برند که... پیشتر در مدل جدید xc40 شاهد آن 1515">ب1515">ودیم ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">ول1515">و1515">و قرار است در تا1515">بستان ت1515">ولید... v40 خ1515">ود را پایان دهد 1515">و اینک خ1515">ودر1515">وساز س1515">وئدی در... حال کار ر1515">وی یک محص1515">ول 1515">با فرمت 1515">بدنه کراس ا1515">و1515">وری... 1515">به عن1515">وان جایگزینی 1515">برای v40 است 1515">به گزارش "ات1515">و نی1515">وز"...
کد خبر: ۹۹۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


پدال نی1515">وز مرسدس 1515">بنز a کلاس جدید از جمله 1515">بهترین... 1515">و زی1515">باترین هاچ1515">بک های دنیا شناخته شده که در نسخه... a35 یکی از 1515">سریع ترین هاچ1515">بک ها نیز 1515">به شمار... می ر1515">ود ...
1515">به گزارش پدا1515">ب نی1515">وز مرسدس a کلاس در نسل ا1515">ول... خ1515">ود یک mpv 1515">ون خان1515">وادگی ک1515">وچک 1515">ب1515">ود که استق1515">بال زیادی... از آن نشد 1515">اما در نسل د1515">وم ناگهان دچار ارتقاء... 1515">به یک هاچ1515">بک جذا1515">ب 1515">و 1515">سریع شد که رقا1515">بت تنگاتنگی...
کد خبر: ۹۶۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


پدال نی1515">وز تم1515">ام این خ1515">ودر1515">وها 1515">با قیمت زیر 35 هزار... دلار 1515">به فر1515">وش می رسند 1515">و 1515">با ت1515">وجه 1515">به شرایط... معم1515">ول اقتصادی در 1515">بسیاری از کش1515">ورهای جهان 1515">و همچنین کیفیت... گزینه 1515">و عملکرد فنی محص1515">ولات گزینه هایی اقتصادی محس1515">و1515">ب می...
1515">به گزارش پایگاه خ1515">بری پدال نی1515">وز 1515">وقتی صح1515">بت از خرید... یک خ1515">ودر1515">و یا شاسی 1515">بلند 1515">به میان می آید مسلما... همگان 1515">به دن1515">بال خ1515">ودر1515">وهایی هستند که ل1515">وکس راحت کار1515">بردی 1515">و... در دسترس 1515">باشد پیدا کردن خ1515">ودر1515">وی 1515">ویژه در سطح پایه...
کد خبر: ۹۳۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


پدال نی1515">وز 1515">بی 1515">ام 1515">و x1 1515">به ر1515">وز رسانی در... نیمه د1515">وره ت1515">ولید خ1515">واهد داشت 1515">و نم1515">ونه های آزم1515">ونی از...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز تصا1515">ویر درز کرده نشان می دهند... که 1515">بی 1515">ام 1515">و قسمت های جل1515">و 1515">و عق1515">ب این... خ1515">ودر1515">و را 1515">به ر1515">وز رسانی خ1515">واهد کرد این 1515">امر اکن1515">ون... 1515">به ر1515">وش رایج 1515">برای این خ1515">ودر1515">وساز آلمانی ت1515">بدیل شده است...
کد خبر: ۹۳۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


پدال نی1515">وز 1515">با پرداخت چه م1515">بلغی می ت1515">وان خ1515">ودر1515">و های... ل1515">وکس د1515">و دهه ق1515">بل 1515">بنز 1515">ب 1515">ام 1515">و ه1515">وندا 1515">و... ش1515">ور1515">ولت را خرید 1515">و از 1515">امکانات زی1515">بایی 1515">و هندلینگ خ1515">و1515">ب... این خ1515">ودر1515">و ها لذت 1515">برد ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">با پرداخت چه م1515">بلغی می ت1515">وان... خ1515">ودر1515">وهای ل1515">وکس د1515">و دهه ق1515">بل 1515">بنز 1515">ب 1515">ام 1515">و ه1515">وندا... 1515">و ش1515">ور1515">ولت را خرید 1515">و از 1515">امکانات زی1515">بایی 1515">و هندلینگ... خ1515">و1515">ب این خ1515">ودر1515">وها لذت 1515">برد افزایش قیمت ارز تا مرز...
کد خبر: ۹۱۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


پدال نی1515">وز فیس لیفت 1515">بی 1515">ام 1515">و x1 در حال... تست در ار1515">وپا دیده شده 1515">و نمایی 1515">بهتر از این... مدل 1515">به ر1515">وز شده را فراهم ساخته است ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز علیرغم پ1515">وشش استتاری در د1515">و طرف... این خ1515">ودر1515">و 1515">به نظر می رسد x1 1515">به ر1515">وز شده... 1515">به چراغ های جل1515">وی 1515">باریک تر 1515">با عناصر داخلی جدید... سپرهای اصلاح شده 1515">و چراغ های عق1515">ب led ن1515">وین مجهز...
کد خبر: ۹۰۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳


پدال نی1515">وز شاسی 1515">بلندهای نقلی هاچ 1515">بک های قد 1515">بلند... کراس ا1515">و1515">ورهای ک1515">وچک 1515">و یا هر اسم دیگری که 1515">به... آن گفته می ش1515">ود مشخص کننده گر1515">وهی از خ1515">ودر1515">وها است... که این ر1515">وزها 1515">با سرعت 1515">بالایی در حال فر1515">وش هستند...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از خ1515">ودر1515">وکار در حالی... که 1515">بازار خ1515">ودر1515">وهای جدید در ط1515">ول سال گذشته نزدیک 1515">به... 0 3 درصد کاهش داشته است 1515">بازار شاسی 1515">بلندهای ک1515">وچک... 1515">با جهشی ف1515">وق العاده رشد 25 درصدی را تجر1515">به کرده...
کد خبر: ۹۰۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


پدال نی1515">وز مسا1515">بقات فرم1515">ول 1 1515">و خ1515">ودر1515">وهای حاضر در این... مسا1515">بقات نقش 1515">به سزایی در صنعت خ1515">ودر1515">وسازی جهان داشته اند...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز 1515">به نقل از خ1515">ودر1515">وکار خ1515">ودر1515">وهای 1515">بسیاری... 1515">وج1515">ود دارند که یا در حالت نم1515">ونه ا1515">ولیه 1515">باقی مانده... اند یا 1515">به خط ت1515">ولید راه یافته اند 1515">اما تکن1515">ول1515">وژی... های پیشرانه 1515">و حتی طراحی 1515">بدنه خ1515">ود را از محص1515">ولات...
کد خبر: ۸۹۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


پدال نی1515">وز کانسپت در لغت 1515">به معنی مفه1515">وم است 1515">و... می ت1515">وان آن را یک ایده 1515">بزرگ دانست که شاید... متعلق 1515">به زمان حال ن1515">باشد خ1515">ودر1515">وهای کانسپت نیز از این... مق1515">وله مستثنی نیستند 1515">و گاهی 1515">با ایده هایی ر1515">و1515">بر1515">و می...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز ر1515">ونمایی از خ1515">ودر1515">وهای مفه1515">ومی شاید در... سال های اخیر 1515">بسیار ر1515">ونق گرفته 1515">باشد 1515">اما م1515">وض1515">وعی نیست... که 1515">به سال های اخیر محد1515">ود ش1515">ود چرا که از... ا1515">بتدای تاریخ خ1515">ودر1515">وسازی گاها طرح هایی 1515">ب1515">وده اند که فراتر...
کد خبر: ۸۷۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵


پدال نی1515">وز علا1515">وه 1515">بر تاثیری که ل1515">ام1515">ب1515">ورگینی در 1515">به1515">ب1515">ود 1515">و... تک1515">امل خ1515">ودر1515">وها 1515">و ایجاد رقا1515">بتی سهمگین در میان سازندگان خ1515">ودر1515">وهای... 1515">سریع داشته این 1515">برند در پر1515">وسه طراحی ساخت 1515">و حتی... ت1515">ولید محص1515">ولات 1515">برخی 1515">برندهای دیگر نیز سهیم 1515">ب1515">وده است در...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز ل1515">ام1515">ب1515">ورگینی 1515">بد1515">ون شک یکی از مطرح... ترین 1515">و تاثیرگذارترین 1515">برندهای تاریخ خ1515">ودر1515">و ست که از نظر... 1515">بسیاری ت1515">ولد 1515">و تک1515">امل س1515">وپراسپرت ها مدی1515">ون این کمپانی است... در این میان علا1515">وه 1515">بر تاثیری که ل1515">ام1515">ب1515">ورگینی در 1515">به1515">ب1515">ود...
کد خبر: ۸۶۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


پدال نی1515">وز مرسدس 1515">بنز a کلاس 1515">ب 1515">ام 1515">و 1515">سری... 1 1515">و آئ1515">ودی a3 مشه1515">ورترین هاچ1515">بک های ک1515">امپکت 1515">و ل1515">وکس... دنیا هستند در این مطل1515">ب 1515">به 1515">بررسی 1515">و مقایسه فنی... این خ1515">ودر1515">وها می پردازیم ...
1515">به گزارش پدال نی1515">وز همانند دیگر صنایع در صنعت خ1515">ودر1515">وسازی... هم معم1515">ولاً آخرین محص1515">ولات 1515">بهترین ت1515">ولیدات هستند 1515">بر اساس این... 1515">با1515">ور عم1515">ومی نسل چهارم مرسدس 1515">بنز a کلاس 1515">به عن1515">وان... جدیدترین مدل 1515">باید در 1515">برا1515">بر رق1515">بای هم 1515">وطن خ1515">ود ش1515">امل...
کد خبر: ۸۶۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


fr_head
تازه های سایت
fr_head